Hàm EXP trong Excel
Hàm EXP trong Excel

Tóm lược

Hàm EXP trong Excel trả về kết quả của hằng số e được nâng lên thành lũy thừa của một số. Hằng số e là một hằng số số liên quan đến sự tăng trưởng và phân rã theo cấp số nhân có giá trị xấp xỉ 2,71828. Hàm EXP là hàm nghịch đảo của hàm LN (logarit tự nhiên).

Mục đích
Tìm giá trị của e nâng lên thành lũy thừa của một số

Giá trị trả lại
Hằng số e nâng lên thành lũy thừa của một số

Cú pháp
= EXP (số)
Tranh luận
  • con số – Sức mạnh mà e được nâng lên.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm EXP tìm giá trị của hằng số e được nâng lên một số nhất định, vì vậy bạn có thể coi hàm EXP là e^ (số), trong đó e ≈ 2,718. Hàm mũ có thể được sử dụng để nhận giá trị của e bằng cách chuyển số 1 làm đối số.

=EXP(0) // returns 1
=EXP(1) // returns 2.71828182846 (the value of e)
=EXP(2) // returns 7.38905609893

Hàm mũ lập mô hình tăng trưởng theo cấp số nhân và có đặc tính duy nhất là đầu ra của hàm tại một điểm nhất định tỷ lệ với tốc độ thay đổi của hàm tại điểm đó. Nghịch đảo của hàm mũ là lôgarit tự nhiên đại diện cho sự ngược lại của tăng trưởng theo cấp số nhân, phân rã theo cấp số nhân.

Đồ thị của hàm số mũ

Để có lời giải thích chi tiết hơn, hãy xem wumbo.net.

Ghi chú

  • e là viết tắt của số Euler.
  • Số e là một số vô tỉ nổi tiếng, và là một trong những số quan trọng nhất trong toán học.
  • Các chữ số đầu tiên của e là: 2.718281828459 …
  • e là cơ sở của Logarit tự nhiên, được phát minh bởi John Napier.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-exp-function