Hàm FACT trong Excel
Hàm FACT trong Excel

Tóm lược

Hàm FACT trong Excel trả về giai thừa của một số nhất định. Ví dụ, = FACT (3) trả về 6, tương đương với 3 x 2 x 1.

Mục đích
Tìm giai thừa của một số

Giá trị trả lại
Giai thừa của một số

Cú pháp
= FACT (số)
Tranh luận
  • con số – Số lấy giai thừa của.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Số không được âm nếu không FACT sẽ trả về lỗi #NUM.
  • Nếu số không phải là số nguyên, nó sẽ bị cắt bớt thành số nguyên, sau đó giải quyết.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-fact-function