Hàm FLOOR.PRECISE trong Excel
Hàm FLOOR.PRECISE trong Excel

Tóm lược

Hàm FLOOR.PRECISE trong Excel làm tròn một số xuống một bội số được chỉ định. Không giống như hàm FLOOR, FLOOR.PRECISE mặc định là bội số của 1 và luôn làm tròn số âm từ 0.

Mục đích
Làm tròn số xuống bội số gần nhất

Giá trị trả lại
Một số làm tròn

Cú pháp
= FLOOR.PRECISE (số, [significance])
Tranh luận
  • con số – Số cần được làm tròn.
  • ý nghĩa – [optional] Nhiều để sử dụng khi làm tròn. Mặc định là 1.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm FLOOR.PRECISE trong Excel sẽ làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất hoặc cho bội số có nghĩa. Theo mặc định, FLOOR.PRECISE làm tròn đến số nguyên gần nhất, sử dụng ý nghĩa là 1. Các số dương có giá trị thập phân được làm tròn xuống 0 (ví dụ: 6,7 được làm tròn xuống 6) trong khi các số âm có giá trị thập phân được làm tròn từ 0 (ví dụ: -5,8 được làm tròn thành -6).

=FLOOR.PRECISE(6.7) // returns 6
=FLOOR.PRECISE(-5.8) // returns -6

Làm tròn số âm

Hàm CEILING.PRECISE luôn làm tròn các số âm xuống từ 0 và bỏ qua dấu ý nghĩa.

=FLOOR.PRECISE(-4.1) // returns -5
=FLOOR.PRECISE(-4.1,1) // returns -5
=FLOOR.PRECISE(-4.1,-1) // returns -5

FLOOR.PRECISE so với FLOOR

Hàm FLOOR.PRECISE khác với hàm Chức năng FLOOR theo những cách sau:

  1. FLOOR.PRECISE cung cấp ý nghĩa mặc định là 1, làm tròn thành số nguyên gần nhất
  2. FLOOR.PRECISE luôn làm tròn các số âm xuống từ 0
  3. FLOOR.PRECISE bỏ qua dấu ý nghĩa (sử dụng giá trị tuyệt đối)

Ghi chú

  • FLOOR.PRECISE hoạt động giống như SÀN NHÀ, nhưng luôn làm tròn các số âm xuống từ 0.
  • Nếu số là bội số có nghĩa chính xác, thì không xảy ra làm tròn.
  • Để làm tròn bội số gần nhất, lên hoặc xuống, xem Hàm MROUND.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-floor.precise-function