Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY trong Excel
Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY trong Excel

Tóm lược

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY trong Excel trả về độ dài theo thời gian của một mẫu theo mùa dựa trên các giá trị hiện có và dòng thời gian.

Mục đích
Nhận độ dài của mô hình theo mùa

Giá trị trả lại
Độ dài phần theo đơn vị dòng thời gian

Cú pháp
= FORECAST.ETS.SEASONALITY (giá trị, dòng thời gian, [data_completion], [aggregation])
Tranh luận
 • giá trị – Giá trị hiện có hoặc giá trị lịch sử (giá trị y).
 • mốc thời gian – Giá trị dòng thời gian dạng số (giá trị x).
 • data_completion – [optional] Xử lý dữ liệu bị thiếu (0 = coi như không, 1 = trung bình). Mặc định là 1.
 • tập hợp – [optional] Tập tính tổng hợp. Mặc định là 1 (AVERAGE). Xem các tùy chọn khác bên dưới.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY trả về độ dài theo thời gian của một mẫu theo mùa dựa trên các giá trị hiện có và dòng thời gian. FORECAST.ETS.SEASONALITY có thể được sử dụng để tính toán độ dài của mùa cho các giá trị số như doanh số bán hàng, khoảng không quảng cáo, chi phí, v.v. thể hiện mô hình theo mùa. Nếu không thể phát hiện một mẫu, FORECAST.ETS.SEASONALITY trả về giá trị không.

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô H16 là:

=FORECAST.ETS.SEASONALITY(C5:C16,B5:B16)

trong đó C5: C16 chứa các giá trị hiện có và B5: B16 chứa dòng thời gian. Với các đầu vào này, hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY trả về 4. Kết quả là 4 vì các giá trị trong C5: C16 đại diện cho dữ liệu bán hàng theo quý và độ dài của mùa là 1 năm, tức là 4 quý.

Biểu đồ bên phải cho thấy dữ liệu này được vẽ trong một âm mưu phân tán.

Ghi chú đối số

Các giá trị đối số chứa mảng hoặc phạm vi dữ liệu phụ thuộc, còn được gọi là giá trị y. Đây là các giá trị lịch sử hiện có mà từ đó độ dài phần sẽ được tính toán.

Các mốc thời gian đối số là mảng hoặc phạm vi giá trị độc lập, còn được gọi là giá trị x. Dòng thời gian phải bao gồm các giá trị số với khoảng bước không đổi. Ví dụ: dòng thời gian có thể là hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng ngày, v.v. Dòng thời gian cũng có thể là một danh sách đơn giản gồm các khoảng thời gian bằng số, như trong ví dụ minh họa.

Các data_completion đối số là tùy chọn và chỉ định cách FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ xử lý các điểm dữ liệu bị thiếu. Các tùy chọn là 1 (mặc định) và không. Theo mặc định, FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ cung cấp các điểm dữ liệu còn thiếu bằng cách lấy trung bình các điểm dữ liệu lân cận. Nếu số không được cung cấp cho data_completion, FORECAST.ETS sẽ coi các điểm dữ liệu bị thiếu là số không.

Các tập hợp đối số là tùy chọn và kiểm soát cách hàm sẽ tổng hợp các điểm dữ liệu khi dòng thời gian chứa dấu thời gian trùng lặp. Giá trị mặc định là 1, chỉ định AVERAGE. Các tùy chọn khác được đưa ra trong bảng dưới đây.

Lưu ý: Tốt hơn hết bạn nên thực hiện tổng hợp trước khi sử dụng FORECAST.ETS.SEASONALITY để làm cho kết quả chính xác nhất có thể.

Giá trị Hành vi
1 (hoặc bị bỏ qua) TRUNG BÌNH CỘNG
2 ĐẾM
3 COUNTA
4 TỐI ĐA
5 TRUNG BÌNH
6 MIN
7 TỔNG

Lỗi

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY sẽ trả về các lỗi như hình dưới đây.

lỗi Nguyên nhân
#GIÁ TRỊ!
 • tính thời vụ không phải là số
 • data_completion không phải là số
 • tập hợp không phải là số
# N / A
 • giá trịmốc thời gian không cùng kích thước
#NUM
 • Bước nhất quán không thể được xác định trong mốc thời gian
 • Tất cả mốc thời gian các giá trị giống nhau
 • Giá trị cho data_completion không phải là 0 hoặc 1
 • Giá trị cho tập hợp không trong vòng 1-7

https://exceljet.net/excel-functions/excel-forecast.ets.seasonality-function