Hàm FORECAST trong Excel
Hàm FORECAST trong Excel

Tóm lược

Hàm FORECAST trong Excel dự đoán giá trị dựa trên các giá trị hiện có dọc theo xu hướng tuyến tính. FORECAST tính toán các dự đoán giá trị trong tương lai bằng cách sử dụng hồi quy tuyến tính và có thể được sử dụng để dự đoán các giá trị số như doanh số bán hàng, khoảng không quảng cáo, chi phí, phép đo, v.v.

Lưu ý: Bắt đầu với Excel 2016, hàm FORECAST đã được thay thế bằng Hàm FORECAST.LINEAR. Microsoft khuyên bạn nên thay thế FORECAST bằng FORECAST.LINEAR, vì FORECAST cuối cùng sẽ không được dùng nữa.

Mục đích
Dự đoán giá trị dọc theo xu hướng tuyến tính

Giá trị trả lại
Giá trị dự đoán

Cú pháp
= DỰ BÁO (x, known_ys, kown_xs)
Tranh luận
  • x – Điểm dữ liệu giá trị x được sử dụng để tính toán dự đoán.
  • known_ys – Mảng hoặc dải dữ liệu phụ thuộc (giá trị y).
  • kown_xs – Mảng hoặc dải dữ liệu độc lập (giá trị x).
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm FORECAST dự đoán một giá trị dựa trên các giá trị hiện có dọc theo xu hướng tuyến tính. FORECAST tính toán các dự đoán giá trị trong tương lai bằng cách sử dụng hồi quy tuyến tính và có thể được sử dụng để dự đoán các giá trị số như doanh số bán hàng, khoảng không quảng cáo, điểm kiểm tra, chi phí, phép đo, v.v.

Lưu ý: Bắt đầu với Excel 2016, hàm FORECAST đã được thay thế bằng Hàm FORECAST.LINEAR. Microsoft khuyên bạn nên thay thế FORECAST bằng FORECAST.LINEAR, vì FORECAST cuối cùng sẽ không được dùng nữa.

Trong thống kê, hồi quy tuyến tính là một cách tiếp cận để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (các giá trị y) và một biến độc lập (các giá trị x). FORECAST sử dụng cách tiếp cận này để tính toán giá trị ay cho một giá trị x đã cho dựa trên các giá trị x và y hiện có. Nói cách khác, đối với một giá trị x cho trước, FORECAST trả về một giá trị dự đoán dựa trên mối quan hệ hồi quy tuyến tính giữa giá trị x và giá trị y.

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị ở trên, công thức trong ô D13 là:

=FORECAST(B13,sales,periods)

Ở đâu bán hàng (C5: C12) và Chu kỳ (B5: B12) là phạm vi được đặt tên. Với các đầu vào này, hàm FORECAST trả về 1505,36 trong ô D13. Khi công thức được sao chép xuống bảng, FORECAST trả về các giá trị được dự đoán trong D13: D16, sử dụng các giá trị trong cột B cho x.

Biểu đồ bên phải cho thấy dữ liệu này được vẽ trong một âm mưu phân tán.

Ghi chú

  • Nếu x không phải là số, FORECAST trả về lỗi #VALUE! lỗi.
  • Nếu known_ysknown_xs không có cùng kích thước, FORECAST sẽ trả về lỗi # N / A.
  • Nếu phương sai của known_x giá trị bằng 0, FORECAST sẽ trả về lỗi # DIV / 0! lỗi.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-forecast-function