Hàm GCD trong Excel
Hàm GCD trong Excel

Tóm lược

Hàm Excel GCD trả về ước số chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số nguyên. Ước số chung lớn nhất là số nguyên lớn nhất đi vào tất cả các số được cung cấp mà không có phần dư. Ví dụ, = GCD (60,36) trả về 12.

Mục đích
Nhận ước chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số

Giá trị trả lại
Một số đại diện cho số nguyên dương lớn nhất chia các số không có dư

Cú pháp
= GCD (số 1, [number2], …)
Tranh luận
  • số 1 – Số đầu tiên.
  • số 2 – [optional] Số thứ hai.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm GCD để nhận ước chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số nguyên. Ước chung lớn nhất là số nguyên dương lớn nhất chia các số không có dư. Ví dụ:

=GCD(60,36)

trả về số 12, vì 12 là thừa số lớn nhất đi vào cả hai số bằng nhau.

Hàm GCD có thể chấp nhận tối đa 255 số làm đối số.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-gcd-function