Hàm IFERROR trong Excel

Tóm lược

Hàm IFERROR trong Excel trả về một kết quả tùy chỉnh khi một công thức tạo ra lỗi và một kết quả chuẩn khi không có lỗi nào được phát hiện. IFERROR là một cách thanh lịch để bẫy và quản lý lỗi mà không cần sử dụng các câu lệnh IF lồng nhau phức tạp hơn.

Mục đích
Bẫy và xử lý lỗi

Giá trị trả lại
Giá trị bạn chỉ định cho các điều kiện lỗi.

Cú pháp
= IFERROR (giá trị, giá trị_if_error)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị, tham chiếu hoặc công thức để kiểm tra lỗi.
  • value_if_error – Giá trị trả về nếu phát hiện có lỗi.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm IFERROR “bắt” lỗi trong công thức và trả về kết quả hoặc công thức thay thế khi lỗi được phát hiện.

Sử dụng hàm IFERROR để bẫy và xử lý các lỗi do các công thức hoặc hàm khác tạo ra. IFERROR kiểm tra các lỗi sau: # N / A, #VALUE !, #REF !, # DIV / 0 !, #NUM !, #NAME ?, hoặc #NULL !.

Ví dụ 1

Ví dụ: nếu A1 chứa 10, B1 trống và C1 chứa công thức = A1 / B1, công thức sau sẽ bắt lỗi # DIV / 0! lỗi do chia A1 cho B1:

=IFERROR (A1/B1,"Please enter a value in B1")

Miễn là B1 trống, C1 sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập giá trị vào B1” nếu B1 trống hoặc không. Khi một số được nhập vào B1, công thức sẽ trả về kết quả là A1 / B1.

Ví dụ số 2

Bạn cũng có thể sử dụng hàm IFERROR để bắt lỗi # N / A do hàm VLOOKUP tạo ra khi không tìm thấy giá trị tra cứu. Cú pháp có dạng như sau:

=IFERROR(VLOOKUP(value,data,column,0),"Not found")

Trong ví dụ này, khi hàm VLOOKUP trả về một kết quả, hàm IFERROR sẽ trả về kết quả đó. Nếu hàm VLOOKUP trả về lỗi # N / A vì không tìm thấy giá trị tra cứu, hàm IFERROR trả về “Không tìm thấy”.

Ghi chú

  • Nếu giá trị trống, nó được đánh giá là một chuỗi rỗng (“”) và không phải là một lỗi.
  • Nếu value_if_error được cung cấp dưới dạng chuỗi trống (“”), không có thông báo nào được hiển thị khi phát hiện lỗi.
  • Nếu IFERROR được nhập dưới dạng công thức mảng, nó sẽ trả về một mảng kết quả với một mục cho mỗi ô trong giá trị.
  • Trong Excel 2013+, bạn có thể sử dụng Hàm IFNA để bẫy và xử lý các lỗi # N / A cụ thể.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-iferror-function