Hàm IFNA trong Excel

Tóm lược

Hàm IFNA trong Excel trả về một kết quả tùy chỉnh khi một công thức tạo ra lỗi # N / A và một kết quả chuẩn khi không có lỗi nào được phát hiện. IFNA là một cách hay để bẫy và xử lý các lỗi # N / A một cách cụ thể mà không mắc các lỗi khác.

Mục đích
Bẫy và xử lý lỗi # N / A

Giá trị trả lại
Giá trị được cung cấp cho lỗi # N / A

Cú pháp
= IFNA (giá trị, giá trị_if_na)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị, tham chiếu hoặc công thức để kiểm tra lỗi.
  • value_if_na – Giá trị trả về nếu lỗi # N / A được tìm thấy.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm IFNA để bẫy và xử lý lỗi # N / A có thể phát sinh trong công thức, đặc biệt là những lỗi thực hiện tra cứu bằng MATCH, VLOOKUP, HLOOKUP, v.v. Hàm IFNA sẽ chỉ xử lý lỗi # N / A, có nghĩa là các lỗi khác có thể được tạo bởi một công thức sẽ vẫn hiển thị.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm IFERROR để bắt lỗi # N / A, nhưng hàm IFERROR cũng sẽ bắt các lỗi khác.

IFNA với VLOOKUP

Ví dụ điển hình về IFNA được sử dụng để bẫy lỗi # N / A với hàm VLOOKUP sẽ như sau:

=IFNA(VLOOKUP(A1,table,2,0),"Not found")

Ghi chú:

  • Nếu giá trị trống, nó được đánh giá là một chuỗi rỗng (“”) và không phải là một lỗi.
  • Nếu value_if_na được cung cấp dưới dạng chuỗi trống (“”), không có thông báo nào được hiển thị khi phát hiện lỗi.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-ifna-function