Hàm IFS trong Excel
Hàm IFS trong Excel

Tóm lược

Hàm IFS trong Excel chạy nhiều thử nghiệm và trả về một giá trị tương ứng với kết quả TRUE đầu tiên. Sử dụng hàm IFS để đánh giá nhiều điều kiện mà không có nhiều câu lệnh IF lồng nhau. IFS cho phép các công thức ngắn hơn, dễ đọc hơn.

Mục đích
Kiểm tra nhiều điều kiện, trả về true đầu tiên

Giá trị trả lại
Giá trị tương ứng với kết quả TRUE đầu tiên

Cú pháp
= IFS (test1, value1, [test2, value2], …)
Tranh luận
  • test1 – Bài kiểm tra logic đầu tiên.
  • value1 – Kết quả khi test1 là TRUE.
  • test2, value2 – [optional] Cặp giá trị / thử nghiệm thứ hai.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

IFS là một hàm mới, có sẵn trong Office 365 và Excel 2019.

Sử dụng hàm IFS để kiểm tra nhiều điều kiện và trả về một giá trị tương ứng với kết quả TRUE đầu tiên. Không giống như Hàm IF, Hàm IFS có thể kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc mà không cần làm tổ nhiều câu lệnh IF. Do đó, công thức dựa trên IFS ngắn hơn và dễ đọc và dễ viết hơn.

Điều kiện được nhập vào các cặp giá trị / thử nghiệm. Mỗi phép thử đại diện cho một phép thử logic trả về TRUE hoặc FALSE và giá trị theo sau sẽ được trả về khi kết quả là TRUE. Ví dụ, một công thức IFS với 3 phép thử có thể được hình dung như sau:

=IFS(
test1,value1 // pair 1
test2,value2 // pair 2
test3,value3 // pair 3
)

Giá trị được IFS trả về chỉ khi thử nghiệm trước đó trả về TRUE và thử nghiệm đầu tiên trả về TRUE “thắng”. Hàm IFS hỗ trợ tới 127 điều kiện.

Ví dụ # 1 – điểm, thấp nhất đến cao nhất

Trong ví dụ minh họa ở trên, hàm IFS được sử dụng để ấn định điểm dựa trên điểm số. Công thức trong E5, được sao chép xuống, là:

=IFS(D5<60,"F",D5<70,"D",D5<80,"C",D5<90,"B",D5>=90,"A")

Lưu ý các điều kiện được nhập “để” kiểm tra điểm thấp hơn trước. Điểm được liên kết với bài kiểm tra đầu tiên trả về TRUE sẽ được trả về.

Ví dụ # 2 – xếp hạng, từ cao nhất đến thấp nhất

Trong một hệ thống xếp hạng đơn giản, điểm 3 trở lên là “Tốt”, điểm từ 2 đến 3 là “Trung bình” và bất kỳ điểm nào dưới 2 là “Kém”. Để gán các giá trị này với IFS, ba điều kiện được sử dụng:

=IFS(A1>=3,"Good",A1>=2,"Average",A1<2,"Poor")

Lưu ý trong trường hợp này các điều kiện được sắp xếp để kiểm tra các giá trị cao hơn trước.

Ví dụ # 3 – giá trị mặc định

Hàm IFS không có giá trị mặc định cài sẵn để sử dụng khi tất cả các điều kiện là FALSE. Tuy nhiên, để cung cấp giá trị mặc định, bạn có thể nhập TRUE làm thử nghiệm cuối cùng, theo sau là giá trị để sử dụng làm giá trị mặc định.

Trong ví dụ dưới đây, mã trạng thái 100 là “OK”, mã 200 là “Cảnh báo” và mã 300 là “Lỗi”. Bất kỳ giá trị mã nào khác đều không hợp lệ, vì vậy TRUE được cung cấp làm thử nghiệm cuối cùng và “Không hợp lệ” được cung cấp làm giá trị “mặc định”.

=IFS(A1=100,"OK",A1=200,"Warning",A1=300,"Error",TRUE,"Invalid")

Khi giá trị trong A1 là 100, 200 hoặc 300, IFS sẽ trả về các thông báo được hiển thị ở trên. Khi A1 chứa bất kỳ giá trị nào khác (kể cả khi A1 trống) IFS sẽ trả về “Không hợp lệ”. Nếu không có điều kiện cuối cùng này, IFS sẽ trả về # N / A khi mã không được nhận dạng.

Ghi chú

  1. Hàm IFS không có giá trị mặc định cài sẵn để sử dụng khi tất cả các điều kiện là FALSE.
  2. Để cung cấp một giá trị mặc định, hãy nhập TRUE làm thử nghiệm cuối cùng và một giá trị sẽ trả về khi không có điều kiện nào khác được đáp ứng.
  3. Tất cả các bài kiểm tra logic phải trả về TRUE hoặc FALSE. Bất kỳ kết quả nào khác sẽ khiến IFS trả về lỗi #VALUE! lỗi.
  4. Nếu không có kiểm tra logic nào trả về TRUE, IFS sẽ trả về lỗi # N / A.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-ifs-function