Hàm IMAGINARY trong Excel
Hàm IMAGINARY trong Excel

Tóm lược
Hàm IMAGINARY trong Excel trả về hệ số ảo của một số phức được cho ở dạng x + yi hoặc x + yj.

Mục đích
Nhận hệ số ảo của số phức

Giá trị trả lại
Hệ số ảo dưới dạng số

Cú pháp
= IMAGINARY (inumber)
Tranh luận
  • inumber – Một số phức.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm IMAGINARY trong Excel trả về hệ số ảo của một số phức ở dạng x + yi hoặc x + yj. Ví dụ:

=IMAGINARY("5+3i") // returns 3

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=IMAGINARY(B6)

Ghi chú:

  • Chỉ chữ thường “j” và “i” được IMAGINARY chấp nhận. Các giá trị khác sẽ dẫn đến lỗi #NUM.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-imaginary-function