Hàm IMPOWER trong Excel
Hàm IMPOWER trong Excel

Tóm lược

Hàm IMPOWER trong Excel trả về một số phức được nâng lên thành lũy thừa nhất định. Số phức phải có dạng x + yi hoặc x + yj. Sử dụng Hàm COMPLEX để tạo một số phức từ phần thực và phần ảo.

Mục đích
Nâng số phức lên lũy thừa cho trước

Giá trị trả lại
Số phức dưới dạng văn bản

Cú pháp
= IMPOWER (inumber, number)
Tranh luận
  • inumber – Một số phức.
  • con số – Sức mạnh để nâng số.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm IMPOWER trong Excel trả về một số phức được nâng lên thành lũy thừa nhất định. Số phức được nhập dưới dạng văn bản và phải ở dạng x + yi hoặc x + yj.

Ví dụ:

=IMPOWER("1+2i",2) // returns "-3+4i"

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=IMPOWER(B6,C6)

Ghi chú:

  • Chỉ chữ thường “j” và “i” được IMPOWER chấp nhận. Các giá trị khác sẽ dẫn đến lỗi #NUM.
  • Các con số đối số phải là số

https://exceljet.net/excel-functions/excel-impower-function