Hàm IMSUB trong Excel
Hàm IMSUB trong Excel

Tóm lược

Hàm IMSUB trong Excel trả về sự khác biệt giữa hai số phức. Số phức phải có dạng x + yi hoặc x + yj. Sử dụng Hàm COMPLEX để tạo số phức

Mục đích
Nhận chênh lệch giữa hai số phức

Giá trị trả lại
Sự khác biệt giữa các số phức dưới dạng văn bản

Cú pháp
= IMSUB (inumber1, inumber2)
Tranh luận
  • inumber1 – Số phức 1.
  • inumber2 – Số phức 2.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm IMSUB nhận hiệu giữa hai số phức ở dạng x + yi hoặc x + yj. Ví dụ:

=IMSUB("1+2i",3) // returns "-2+2i"
=IMSUB("3+4i","1+2i") // returns "4i"

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=IMSUB(B6,C6)

https://exceljet.net/excel-functions/excel-imsub-function