Hàm IMSUM trong Excel
Hàm IMSUM trong Excel

Tóm lược

Hàm IMSUM trong Excel trả về tổng của hai hoặc nhiều số phức. Các số phức phải có dạng x + yi hoặc x + yj. Sử dụng Hàm COMPLEX để tạo một số phức từ phần thực và phần ảo.

Mục đích
Nhận tổng các số phức

Giá trị trả lại
Tổng các số phức dưới dạng văn bản

Cú pháp
= IMSUM (inumber1, [inumber2], …)
Tranh luận
  • inumber1 – Số phức 1.
  • inumber2 – [optional] Số phức 2.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm IMSUM trong Excel để lấy tổng của hai hoặc nhiều số phức ở dạng x + yi hoặc x + yj. Ví dụ:

=IMSUM("1+2i",3) // returns "4+2i"
=IMSUM("3+4i","1+2i") // returns "4+6i"

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=IMSUM(B6,C6)

https://exceljet.net/excel-functions/excel-imsum-function