Hàm ISBLANK trong Excel
Hàm ISBLANK trong Excel

Tóm lược

Hàm ISBLANK trong Excel trả về TRUE khi một ô chứa trống và FALSE khi một ô không trống. Ví dụ: nếu A1 chứa “apple”, ISBLANK (A1) trả về FALSE.

Mục đích
Kiểm tra xem một ô trống

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISBLANK (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISBLANK để kiểm tra xem một ô trống hay không.

Ví dụ, = ISBLANK (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 trống và FALSE nếu A1 chứa văn bản một công thức (ngay cả khi công thức trả về một chuỗi trống “”).

Có lẽ tốt nhất nên nghĩ ISBLANK có nghĩa là “trống” vì nó có thể trả về FALSE khi các ô trông trống nhưng không phải. Ví dụ: nếu A1 chứa ký tự khoảng trắng (“”) hoặc công thức trả về chuỗi trống (“”), thì A1 sẽ trông trống, nhưng ISBLANK (A1) sẽ trả về FALSE trong cả hai trường hợp.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isblank-function