Hàm ISERR trong Excel
Hàm ISERR trong Excel

Tóm lược

Hàm ISERR trong Excel trả về TRUE cho bất kỳ loại lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A. Bạn có thể sử dụng hàm ISERR cùng với hàm IF để kiểm tra lỗi và hiển thị thông báo tùy chỉnh hoặc thực hiện một phép tính khác nếu tìm thấy.

Mục đích
Kiểm tra bất kỳ lỗi nào trừ lỗi # N / A

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISERR (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị để kiểm tra bất kỳ lỗi nào trừ lỗi # N / A.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISERR để xem liệu ô có lỗi không ngoại trừ # N / A. Điều này bao gồm #VALUE !, #REF !, # DIV / 0 !, #NUM !, #NAME ?, hoặc #NULL!

Ví dụ, = ISERR (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 đang hiển thị thông báo lỗi được đề cập ở trên.

Bình thường, giá trị được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô.

ISERR là một phần của nhóm hàm được gọi là hàm “is”, thường được sử dụng để kiểm tra kết quả của các công thức về lỗi.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-iserr-function