Hàm ISEVEN trong Excel
Hàm ISEVEN trong Excel

Tóm lược

Hàm ISEVEN trong Excel trả về TRUE khi giá trị số là số chẵn và FALSE đối với số lẻ. ISEVEN sẽ trả về lỗi #VALUE khi giá trị không phải là số.

Mục đích
Kiểm tra xem một giá trị có chẵn không

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISEVEN (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị số cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISEVEN để kiểm tra xem một số giá trị là một số chẵn. ISEVEN sẽ trả về TRUE khi một số giá trị chẵn và FALSE khi một số giá trị là số lẻ. Nếu giá trị không phải là số, ISEVEN sẽ trả về lỗi #VALUE.

Ví dụ, = ISEVEN (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 chứa số 2 và FALSE nếu A1 chứa số 3.

Thông thường, giá trị được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô.

ISEVEN là một phần của nhóm hàm được gọi là hàm IS mà tất cả đều trả về giá trị logic TRUE hoặc FALSE.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-iseven-function