Hàm ISFORMULA trong Excel
Hàm ISFORMULA trong Excel

Tóm lược

Hàm ISFORMULA trong Excel trả về TRUE khi ô chứa công thức và FALSE nếu không. Khi một ô chứa công thức, ISFORMULA sẽ trả về TRUE bất kể kết quả đầu ra hoặc điều kiện lỗi của công thức.

Mục đích
Kiểm tra xem ô có chứa công thức không

Giá trị trả lại
Đúng hay sai

Cú pháp
= ISFORMULA (tham khảo)
Tranh luận
  • tài liệu tham khảo – Tham chiếu đến ô hoặc phạm vi ô.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Bạn có thể sử dụng hàm ISFORMULA để kiểm tra một ô để xem nó có chứa công thức hay không. ISFORMULA trả về TRUE khi ô chứa công thức và FALSE nếu không.

Hãy nhớ rằng bạn có thể một cách tạm thời hiển thị tất cả các công thức trong một trang tính với phim tăt.

Để trích xuất và hiển thị một công thức, hãy sử dụng CÔNG THỨC chức năng.

Ghi chú:

  • ISFORMULA đã được giới thiệu trong Excel 2013.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isformula-function