Hàm ISLOGICAL trong Excel
Hàm ISLOGICAL trong Excel

Tóm lược

Hàm ISLOGICAL trong Excel trả về TRUE khi một ô chứa các giá trị logic TRUE hoặc FALSE và trả về FALSE cho các ô chứa bất kỳ giá trị nào khác, kể cả các ô trống.

Mục đích
Kiểm tra xem một giá trị có logic không

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISLOGICAL (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị để kiểm tra là logic.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISLOGICAL để kiểm tra xem một giá trị có logic không. ISLOGICAL sẽ trả về TRUE khi giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Ví dụ, = ISERROR (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 chứa TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý rằng 1 và 0 (không) không được đánh giá là TRUE và FALSE. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hàm AND để đánh giá 1 và 0 và TRUE và FALSE.

Bình thường, giá trị được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô.

ISLOGICAL là một phần của nhóm các hàm được gọi là hàm IS, thường được sử dụng để kiểm tra kết quả của các công thức để tìm lỗi.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-islogical-function