Hàm ISNONTEXT trong Excel
Hàm ISNONTEXT trong Excel

Tóm lược

Hàm ISNONTEXT trong Excel trả về TRUE cho bất kỳ giá trị không phải là văn bản nào, ví dụ: một số, ngày, giờ, v.v. Hàm ISNONTEXT cũng trả về TRUE cho các ô trống và cho các ô có công thức trả về kết quả không phải là văn bản.

Mục đích
Kiểm tra giá trị không phải văn bản

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISNONTEXT (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISNONTEXT để kiểm tra xem một giá trị có phải là văn bản hay không. ISNA sẽ trả về TRUE khi giá trị là một giá trị không phải văn bản, ví dụ: một số, một ngày, một giờ, v.v. Hàm ISNONTEXT cũng trả về TRUE cho các ô trống và cho các ô có công thức trả về kết quả không phải là văn bản.

ISNONTEXT là một phần của nhóm hàm được gọi là hàm IS trả về giá trị logic TRUE hoặc FALSE.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isnontext-function