Hàm ISNUMBER trong Excel
Hàm ISNUMBER trong Excel

Tóm lược

Hàm ISNUMBER trong Excel trả về TRUE khi ô chứa một số và FALSE nếu không. Bạn có thể sử dụng ISNUMBER để kiểm tra xem một ô có chứa giá trị số hay kết quả của một hàm khác là một số.

Mục đích
Kiểm tra giá trị số

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISNUMBER (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISNUMBER để kiểm tra xem giá trị có phải là số hay không. ISNUMBER sẽ trả về TRUE khi giá trị là số và FALSE khi không.

Ví dụ: = ISNUMBER (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 chứa một số hoặc một công thức trả về giá trị số. Nếu A1 chứa văn bản, ISNUMBER sẽ trả về FALSE.

Ghi chú

  • Thông thường, giá trị được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô, nhưng bạn có thể bọc các hàm và công thức khác bên trong ISNUMBER để kiểm tra kết quả.
  • ISNUMBER sẽ trả về TRUE cho các ngày và giờ Excel vì chúng là số và FALSE cho các số được nhập dưới dạng văn bản.
  • ISNUMBER là một phần của nhóm chức năng được gọi là chức năng IS.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isnumber-function