Hàm ISODD trong Excel
Hàm ISODD trong Excel

Tóm lược

Hàm ISODD trong Excel trả về TRUE khi giá trị số là số lẻ và FALSE đối với số chẵn. ISODD sẽ trả về lỗi #VALUE khi giá trị không phải là số.

Mục đích
Kiểm tra xem một giá trị có lẻ không

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISODD (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị số cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISODD để kiểm tra xem giá trị số có phải là số lẻ hay không. ISODD sẽ trả về TRUE khi một số giá trị là số lẻ và FALSE khi giá trị số là số chẵn. Nếu giá trị không phải là số, ISODD sẽ trả về lỗi #VALUE.

Ví dụ, = ISODD (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 chứa số 3 và FALSE nếu A1 chứa số 4.

Thông thường, giá trị được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô.

ISODD là một phần của nhóm hàm được gọi là hàm IS, tất cả đều trả về giá trị logic TRUE hoặc FALSE.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isodd-function