Hàm ISOWEEKNUM trong Excel
Hàm ISOWEEKNUM trong Excel

Tóm lược

Hàm ISOWEEKNUM trong Excel lấy một ngày và trả về số tuần (1-54) tuân theo tiêu chuẩn ISO, trong đó các tuần bắt đầu vào Thứ Hai và tuần số 1 được gán cho tuần đầu tiên trong năm có chứa Thứ Năm.

Mục đích
Nhận số tuần ISO cho một ngày nhất định

Giá trị trả lại
Một số từ 1 đến 54.

Cú pháp
= ISOWEEKNUM (ngày)
Tranh luận
  • ngày – Ngày Excel hợp lệ ở định dạng số sê-ri.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm ISOWEEKNUM trả về số tuần dựa trên tiêu chuẩn ISO. Theo tiêu chuẩn này, các tuần bắt đầu vào thứ Hai và tuần số 1 được gán cho tuần đầu tiên trong năm có thứ Năm.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isoweeknum-function