Hàm ISPMT trong Excel
Hàm ISPMT trong Excel

Tóm lược

Hàm ISPMT trong Excel tính toán tiền lãi được trả trong một khoảng thời gian nhất định của một khoản đầu tư mà các khoản thanh toán gốc bằng nhau. Khoảng thời gian nhất định được chỉ định là một số dựa trên 0 thay vì một số dựa trên 1.

Mục đích
Nhận tiền lãi trả trong thời gian cụ thể

Giá trị trả lại
Số tiền lãi trong khoảng thời gian nhất định

Cú pháp
= ISPMT (tỷ lệ, mỗi, nper, pv)
Tranh luận
  • tỷ lệ – Lãi suất.
  • mỗi – Dấu chấm (bắt đầu bằng 0, không phải 1).
  • nper – Số tiết.
  • pv – Giá trị hiện tại.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Chức năng ISPMT tính toán số tiền lãi trong một khoảng thời gian nhất định của một khoản đầu tư mà các khoản thanh toán gốc bằng nhau. Khoảng thời gian nhất định được chỉ định là một số dựa trên 0 thay vì một số dựa trên 1. Ví dụ: để tính toán số tiền lãi trong các khoản thanh toán cho một khoản vay có số tiền là 10.000 đô la, lãi suất là 10% và có 5 kỳ trong đó khoản thanh toán gốc là không đổi (chẵn), bạn có thể sử dụng:

=ISPMT(10%,0,5,-10000) // interest in period 1
=ISPMT(10%,1,5,-10000) // interest in period 2
=ISPMT(10%,2,5,-10000) // interest in period 3
=ISPMT(10%,3,5,-10000) // interest in period 4
=ISPMT(10%,4,5,-10000) // interest in period 5

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H11, được sao chép xuống, là:

=ISPMT($C$6,B11-1,$C$7,-$C$5)

Lưu ý ISPMT giả định số tiền gốc là bằng nhau, nhưng khoản thanh toán có thể thay đổi. Đối với khoản vay mà khoản thanh toán là một số tiền cố định, hãy xem Hàm IMPT.

Ghi chú:

  1. Hãy nhất quán với các đơn vị. Đối với khoản vay 3 năm trả hàng tháng và lãi suất hàng năm là 10%, hãy nhập tỷ lệ là 10% / 12. Đi vào nper dưới dạng 3 * 12.

  2. ISPMT sử dụng chỉ số dựa trên 0 cho khoảng thời gian (mỗi). Sử dụng 0 cho giai đoạn 1, 1 cho giai đoạn 2, v.v.

  3. Chức năng PPMT dành cho các khoản vay với các khoản thanh toán gốc chẵn. Đối với một khoản vay với các khoản thanh toán định kỳ, hãy sử dụng chức năng IPMT.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-ispmt-function