Hàm ISREF trong Excel
Hàm ISREF trong Excel

Tóm lược

Excel ISREF trả về TRUE khi một ô chứa tham chiếu và FALSE nếu không. Bạn có thể sử dụng hàm ISREF để kiểm tra xem một ô có chứa tham chiếu hợp lệ hay không.

Mục đích
Kiểm tra để tham khảo

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISREF (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng chức năng ISREF để kiểm tra xem giá trị là một tài liệu tham khảo. ISREF sẽ trả về TRUE khi giá trị là một tham chiếu và FALSE nếu không.

Ví dụ, = ISREF (A1) sẽ trả về TRUE và = ISREF (“apple”) sẽ trả về false.

ISREF là một phần của nhóm hàm được gọi là hàm IS mà tất cả đều trả về giá trị logic TRUE hoặc FALSE.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-isref-function