Hàm ISTEXT trong Excel
Hàm ISTEXT trong Excel

Tóm lược

Hàm ISTEXT trong Excel trả về TRUE khi ô chứa văn bản và FALSE nếu không. Bạn có thể sử dụng hàm ISTEXT để kiểm tra xem ô có chứa giá trị văn bản hay giá trị số được nhập dưới dạng văn bản hay không.

Mục đích
Kiểm tra giá trị văn bản

Giá trị trả lại
Giá trị lôgic (TRUE hoặc FALSE)

Cú pháp
= ISTEXT (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị cần kiểm tra.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ISTEXT để kiểm tra xem giá trị là văn bản. ISTEXT sẽ trả về TRUE khi giá trị là văn bản.

Ví dụ, = ISTEXT (A1) sẽ trả về TRUE nếu A1 chứa “apple”.

Thường thì giá trị được cung cấp dưới dạng địa chỉ ô.

ISTEXT là một phần của nhóm hàm được gọi là hàm IS trả về giá trị logic TRUE hoặc FALSE.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-istext-function