Hàm NOT trong Excel
Hàm NOT trong Excel

Tóm lược

Hàm NOT trong Excel trả về giá trị ngược lại với một giá trị lôgic hoặc boolean đã cho. Khi cho TRUE, NOT trả về FALSE. Khi cho FALSE, NOT trả về TRUE. Sử dụng hàm NOT để đảo ngược một giá trị logic.

Mục đích
Đảo ngược đối số hoặc kết quả

Giá trị trả lại
Một giá trị logic bị đảo ngược

Cú pháp
= KHÔNG (logic)
Tranh luận
  • hợp lý – Một giá trị hoặc biểu thức logic có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm NOT để đảo ngược một giá trị hoặc đối số logic:

  1. Khi nào hợp lý là FALSE, KHÔNG trả về TRUE.
  2. Khi nào hợp lý là TRUE, KHÔNG trả về FALSE.

Một trường hợp sử dụng phổ biến cho NOT là đảo ngược hành vi của một hàm khác. Ví dụ: Nếu ô A1 trống, thì công thức = ISBLANK (A1) sẽ trả về TRUE. NOT có thể được sử dụng để đảo ngược kết quả này thành FALSE như sau:

=NOT(ISBLANK(A1))

Về bản chất, bằng cách thêm NOT, bạn có thể tạo một công thức hoạt động giống như ISNOTBLANK, công thức này không tồn tại trong Excel.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-not-function