Hàm LEFT trong Excel
Hàm LEFT trong Excel

Tóm lược

Hàm LEFT trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ phía bên trái của chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ: LEFT (“apple”, 3) trả về “ứng dụng”.

Mục đích
Trích xuất văn bản từ bên trái của một chuỗi

Giá trị trả lại
Một hoặc nhiều ký tự.

Cú pháp
= LEFT (văn bản, [num_chars])
Tranh luận
  • bản văn – Văn bản để trích xuất các ký tự.
  • num_chars – [optional] Số ký tự cần trích xuất, bắt đầu ở phía bên trái của văn bản. Mặc định = 1.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Sử dụng hàm LEFT khi bạn muốn trích xuất các ký tự bắt đầu từ phía bên trái của bản văn.
  • num_chars là tùy chọn và mặc định là 1.
  • LEFT cũng sẽ trích xuất các chữ số từ các số.
  • Định dạng số (nghĩa là ký hiệu tiền tệ $) không phải là một phần của số nên không được đếm hoặc trích xuất.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-left-function