Hàm LOG trong Excel
Hàm LOG trong Excel

Tóm lược

Hàm LOG trong Excel trả về lôgarit của một số nhất định, sử dụng cơ số được cung cấp. Đối số cơ sở mặc định là 10 nếu không được cung cấp.

Mục đích
Nhận logarit của một số

Giá trị trả lại
Lôgarit

Cú pháp
= LOG (số, [base])
Tranh luận
  • con số – Số mà bạn muốn logarit.
  • căn cứ – [optional] Cơ số của lôgarit. Mặc định là 10.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm LOG cho phép bạn lấy logarit của một số với một cơ số xác định.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-log-function