Hàm LOG10 trong Excel
Hàm LOG10 trong Excel

Tóm lược
Hàm LOG10 trong Excel trả về lôgarit cơ số 10 của một số. Ví dụ: LOG10 (100) trả về 2 và LOG10 (1000) trả về 3.

Mục đích
Nhận logarit cơ số 10 của một số

Giá trị trả lại
Lôgarit

Cú pháp
= LOG10 (số)
Tranh luận
  • con số – Số mà bạn muốn logarit.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm LOG cho phép bạn lấy logarit cơ số 10 của một số dương. Ví dụ:

=LOG10(100) // returns 2
=LOG10(1000) // returns 3
=LOG10(0.1) // returns -1

https://exceljet.net/excel-functions/excel-log10-function