Hàm LOWER trong Excel
Hàm LOWER trong Excel

Tóm lược

Hàm LOWER trong Excel trả về phiên bản viết thường của một chuỗi văn bản nhất định. Số và dấu câu không bị ảnh hưởng.

Mục đích
Chuyển văn bản thành chữ thường

Giá trị trả lại
Văn bản bằng chữ thường.

Cú pháp
= LOWER (văn bản)
Tranh luận
  • bản văn – Văn bản cần được chuyển đổi thành chữ thường.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Tất cả các chữ cái trong bản văn được chuyển đổi thành chữ thường.
  • Số và ký tự dấu câu không bị ảnh hưởng.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-lower-function