Hàm MID trong Excel
Hàm MID trong Excel

Tóm lược

Hàm MID trong Excel trích xuất một số ký tự nhất định từ giữa chuỗi văn bản được cung cấp. Ví dụ, = MID (“apple”, 2,3) trả về “ppl”.

Mục đích
Trích xuất văn bản từ bên trong một chuỗi

Giá trị trả lại
Các ký tự được trích xuất.

Cú pháp
= MID (văn bản, start_num, num_chars)
Tranh luận
  • bản văn – Văn bản cần trích xuất.
  • start_num – Vị trí của ký tự đầu tiên cần giải nén.
  • num_chars – Số lượng ký tự cần trích xuất.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • MID trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ start_num và tiếp tục thông qua start_num + num_chars.
  • Sử dụng hàm MID khi bạn muốn trích xuất văn bản từ bên trong chuỗi văn bản, dựa trên vị trí và độ dài.
  • Bạn có thể sử dụng FIND hoặc SEARCH để xác định vị trí start_num khi bạn không biết trước địa điểm.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-mid-function