Hàm MINA trong Excel
Hàm MINA trong Excel

Tóm lược

Hàm MINA trong Excel trả về giá trị số nhỏ nhất trong một dải giá trị. Hàm MINA bỏ qua các ô trống, nhưng đánh giá các giá trị logic TRUE và FALSE tương ứng là 1 và 0.

Mục đích
Trả về giá trị nhỏ nhất.

Giá trị trả lại
Giá trị số nhỏ nhất

Cú pháp
= MINA (giá trị1, [value2], …)
Tranh luận
  • value1 – Số, tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi chứa các giá trị số.
  • value2 – [optional] Số, tham chiếu đến giá trị số hoặc phạm vi chứa giá trị số.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Giống như hàm MIN, hàm MINA trả về giá trị số nhỏ nhất trong một tập dữ liệu được cung cấp. Ví dụ: hàm MINA có thể trả về điểm kiểm tra thấp nhất, thời gian nhanh nhất trong cuộc đua, nhiệt độ thấp nhất hoặc doanh số bán hàng nhỏ nhất. Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng hằng số hoặc dưới dạng tham chiếu ô hoặc phạm vi:

=MINA(5,10)
=MINA(A1,A2,A3)
-MINA(A1:A10)

Sự khác biệt chính giữa MIN và MINA là MINA đánh giá các giá trị TRUE và FALSE lần lượt là 1 và 0. Tài liệu của Microsoft cũng gợi ý rằng MINA đánh giá các số được nhập dưới dạng văn bản khác với MIN:

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị logic và biểu diễn văn bản của số trong tham chiếu như một phần của phép tính, hãy sử dụng hàm MINA.

Điều này hơi khó hiểu. Trong thử nghiệm của tôi, MIN và MINA cả hai đánh giá các biểu diễn văn bản của số khi được cung cấp trực tiếp dưới dạng đối số. Ví dụ:

=MINA("5",10) // returns 5
=MIN("5",10) // also returns 5

Sự khác biệt dường như là khi các giá trị văn bản tồn tại trong một tham chiếu ô, MINA đánh giá chúng là 0 trong phép tính, trong khi MIN chỉ đơn giản bỏ qua chúng. Ví dụ: nếu A1 chứa “5” và A2 chứa 10:

=MINA(A1,A2) // returns 0
=MIN(A1,A2) // returns 10

Hơn nữa, MINA xuất hiện để đánh giá bất kỳ giá trị văn bản nào trong tham chiếu ô bằng 0 (tức là “apple” cũng sẽ được đánh giá là 0).

Ghi chú

  • Hàm MINA bỏ qua các ô trống.
  • Hàm MINA chấp nhận tối đa 255 đối số.
  • Nếu các đối số không chứa số, hàm MINA trả về 0.
  • Các đối số có thể được cung cấp dưới dạng số, tên, mảng, tham chiếu, giá trị logic hoặc số dưới dạng văn bản.
  • Hàm MINA đánh giá các giá trị TRUE và FALSE lần lượt là 1 và 0.
  • Trong tham chiếu ô, “số dưới dạng văn bản” được đánh giá (và bao gồm) bằng 0.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-mina-function