Hàm MMULT trong Excel
Hàm MMULT trong Excel

Tóm lược

Hàm MMULT trong Excel trả về tích ma trận của hai mảng. Kết quả từ MMULT là một mảng chứa cùng một số hàng như array1 và cùng một số cột như array2.

Mục đích
Thực hiện phép nhân ma trận

Giá trị trả lại
Tích ma trận của hai mảng

Cú pháp
= MMULT (array1, array2)
Tranh luận
  • array1 – Mảng đầu tiên để nhân.
  • array2 – Mảng thứ hai để nhân.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm MMULT trả về tích ma trận của hai mảng, đôi khi được gọi là “tích chấm”. Số cột của array1 phải bằng số hàng của array2. Kết quả từ MMULT là một mảng chứa cùng một số hàng như array1 và cùng một số cột như array2. Ví dụ: bạn có thể nhân mảng 2 x 3 với mảng 3 x 2 để trả về kết quả mảng 2 x 2.

Trong Excel 365, hỗ trợ mảng động, MMULT sẽ trả về nhiều kết quả trực tiếp trên trang tính. Trong các phiên bản trước đó, bạn sẽ cần phải nhập công thức mảng nhiều ô với điều khiển + shift + enter.

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị, công thức MMULT được đánh giá như sau:

=MMULT(B6:D7,F6:G8)
=MMULT({0,3,5;5,5,2},{3,4;3,-2;4,-2})
={29,-16;38,6}

Hàm MMULT sẽ trả về lỗi #VALUE! lỗi nếu array1 các cột không bằng nhau array2 hàng.

Ghi chú

  • Mảng chỉ được chứa số.
  • Các cột trong array1 phải bằng nhau các hàng trong array2.
  • Array1array2 có thể được cung cấp dưới dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.
  • MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! lỗi nếu bất kỳ ô nào trong array1array2 không phải là số, hoặc nếu array1 các cột không bằng nhau array2 hàng.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-mmult-function