Hàm MOD trong Excel
Hàm MOD trong Excel

Tóm lược

Hàm MOD trong Excel trả về phần còn lại của hai số sau khi chia. Ví dụ, MOD (10,3) = 1. Kết quả của MOD mang cùng dấu với số chia.

Mục đích
Nhận phần còn lại từ phép chia

Giá trị trả lại
Phần còn lại

Cú pháp
= MOD (số, số chia)
Tranh luận
  • con số – Số bị chia.
  • số chia – Số bị chia.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng chức năng MOD để nhận lời nhắc sau khi chia. Ví dụ, MOD (3,2) trả về 1, vì 2 chuyển thành 3 một lần, với phần còn lại là 1.

Các ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về hàm MOD với các giá trị được mã hóa cứng:

=MOD(12,3) // returns 0
=MOD(12,5) // returns 2
=MOD(100,33) // returns 1
=MOD(6.25,1) // returns 0.25

Công thức thay thế

Với số lượng rất lớn, bạn có thể thấy hàm MOD trả về lỗi #NUM. Trong trường hợp đó, bạn có thể thử một phiên bản thay thế dựa trên hàm INT:

=number-(INT(number/divisor)*divisor)

Ghi chú

  • MOD thường được thấy trong các công thức xử lý giá trị “mọi thứ n”
  • MOD hữu ích cho trích xuất thời gian từ một ngày
  • MOD luôn trả về một kết quả cùng dấu với số chia.
  • MOD sẽ trả về lỗi # DIV / 0! lỗi nếu số chia là 0

https://exceljet.net/excel-functions/excel-mod-function