Hàm NOMINAL trong Excel
Hàm NOMINAL trong Excel

Tóm lược

Hàm NOMINAL trong Excel trả về lãi suất danh nghĩa, với lãi suất hiệu dụng hàng năm và số kỳ tính lãi kép mỗi năm. Tỷ lệ hiệu quả là tỷ lệ thực tế do ghép lãi. Tỷ giá danh nghĩa thường là tỷ giá đã nêu.

Mục đích
Nhận lãi suất danh nghĩa hàng năm

Giá trị trả lại
Lãi suất danh nghĩa

Cú pháp
= NOMINAL (effect_rate, npery)
Tranh luận
  • effect_rate – Lãi suất thực tế hàng năm.
  • npery – Số kỳ tính lãi kép mỗi năm.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm NOMINAL trong Excel tính toán lãi suất danh nghĩa, dựa trên lãi suất hàng năm hiệu quả và số kỳ tính lãi kép mỗi năm. Lãi suất danh nghĩa thường là lãi suất được công bố trên một sản phẩm tài chính. Lãi suất hiệu dụng hàng năm là lãi suất thực tế thu được do tính lãi kép. Ví dụ: với lãi suất thực tế là 6,14% và lãi gộp hàng quý, NOMINAL trả về 6,00%:

=NOMINAL(0.0614,4) // returns 0.06

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=NOMINAL(B6,C6)

Định dạng kết quả dưới dạng phần trăm để hiển thị với biểu tượng%.

Ghi chú

  • Npery phải là một số nguyên (Excel sẽ cắt bớt nếu không).
  • Tỷ lệ hiệu quả phải là một số từ 0 đến 1.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-nominal-function