Hàm NORM.DIST trong Excel
Hàm NORM.DIST trong Excel

Tóm lược
Hàm NORM.DIST trong Excel trả về các giá trị cho hàm mật độ xác suất thông thường (PDF) và hàm phân phối tích lũy chuẩn (CDF). PDF trả về giá trị của các điểm trên đường cong. CDF trả về vùng dưới đường cong bên trái của một giá trị.

Mục đích
Nhận các giá trị và khu vực cho phân phối chuẩn

Giá trị trả lại
Đầu ra của PDF và CDF thông thường

Cú pháp
= NORM.DIST (x, trung bình, standard_dev, tích lũy)
Tranh luận
  • x – Giá trị đầu vào x.
  • nghĩa là – Trung tâm của sự phân phối.
  • standard_dev – Độ lệch chuẩn của phân phối.
  • tích lũy – Giá trị boolean xác định xem hàm mật độ xác suất hoặc hàm phân phối tích lũy có được sử dụng hay không.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm NORM.DIST trả về các giá trị cho hàm mật độ xác suất chuẩn (PDF) và hàm phân phối tích lũy chuẩn (CDF). Ví dụ: NORM.DIST (5,3,2, TRUE) trả về đầu ra 0,841 tương ứng với vùng ở bên trái của 5 dưới đường cong hình chuông được mô tả bằng giá trị trung bình là 3 và độ lệch chuẩn là 2. Nếu cờ tích lũy được đặt thành FALSE, như trong NORM.DIST (5,3,2, FALSE), đầu ra là 0,121 tương ứng với điểm trên đường cong tại 5.

=NORM.DIST(5,3,2,TRUE)=0.841
=NORM.DIST(5,3,2,FALSE)=0.121

Đầu ra của hàm được hiển thị bằng cách vẽ đường cong hình chuông được xác định bởi đầu vào của hàm. Nếu cờ tích lũy được đặt thành TRUE, giá trị trả về bằng vùng ở bên trái của đầu vào. Nếu cờ tích lũy được đặt thành FALSE, giá trị trả về bằng giá trị trên đường cong.

Ví dụ về PDF thông thường

Giải trình

PDF thông thường là một hàm mật độ xác suất hình chuông được mô tả bởi hai giá trị: giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Các nghĩa là đại diện cho trung tâm hoặc “điểm cân bằng” của phân phối. Các độ lệch chuẩn thể hiện mức độ lan tỏa xung quanh phân phối xung quanh mức trung bình. Diện tích dưới phân phối chuẩn luôn bằng 1 và tỷ lệ với độ lệch chuẩn như thể hiện trong hình bên dưới. Ví dụ: 68,3% diện tích sẽ luôn nằm trong một độ lệch chuẩn của giá trị trung bình.

Khu vực lệch chuẩn phân phối bình thường

Các hàm mật độ xác suất mô hình hóa các vấn đề trên phạm vi liên tục. Vùng dưới hàm biểu thị xác suất của một sự kiện xảy ra trong phạm vi đó. Ví dụ, khả năng một sinh viên đạt điểm chính xác 93,41% trong một bài kiểm tra là rất khó xảy ra. Thay vào đó, việc tính toán xác suất học sinh đạt điểm từ 90% đến 95% trong bài kiểm tra là hợp lý. Giả sử rằng các điểm kiểm tra được phân phối bình thường, xác suất có thể được tính bằng cách sử dụng đầu ra của hàm phân phối tích lũy như thể hiện trong công thức dưới đây.

=NORM.DIST(95,μ,σ,TRUE)-NORM.DIST(90,μ,σ,TRUE)

Trong ví dụ này, nếu chúng ta thay thế giá trị trung bình là 80 in cho μ và độ lệch chuẩn là 10 in cho σ, khi đó xác suất sinh viên đạt từ 90 đến 95 trên 100 là 9,18%.

=NORM.DIST(95,80,10,TRUE)-NORM.DIST(90,80,10,TRUE)=0.0918

Hình ảnh lịch sự của wumbo.net.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-norm.dist-function