Hàm NOW trong Excel
Hàm NOW trong Excel

Tóm lược

Hàm NOW trong Excel trả về ngày và giờ hiện tại, được cập nhật liên tục khi một trang tính được thay đổi hoặc mở. Hàm NOW không có đối số. Bạn có thể định dạng giá trị được NOW trả về dưới dạng ngày tháng hoặc ngày tháng bằng cách áp dụng định dạng số.

Mục đích
Lấy ngày và giờ hiện tại

Giá trị trả lại
Một số sê-ri đại diện cho một ngày và giờ cụ thể trong Excel.

Cú pháp
= NGAY BÂY GIỜ ()
Tranh luận
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

NOW không nhận tham số nhưng yêu cầu dấu ngoặc đơn trống. Giá trị do NOW trả về sẽ liên tục cập nhật mỗi khi trang tính được làm mới (ví dụ: mỗi khi nhập hoặc thay đổi giá trị). Sử dụng F9 để buộc trang tính phải tính toán lại và cập nhật giá trị.

Nếu bạn cần thời gian tĩnh không thay đổi, bạn có thể nhập thời gian hiện tại bằng phím tắt Ctrl + Shift +:

https://exceljet.net/excel-functions/excel-now-function