Hàm ODD trong Excel
Hàm ODD trong Excel

Tóm lược
Hàm ODD trong Excel trả về số nguyên lẻ tiếp theo sau khi làm tròn một số nhất định. Hàm ODD luôn làm tròn các số lên (đi từ số 0) do đó các số dương trở nên lớn hơn và các số âm trở nên nhỏ hơn (tức là nhiều âm hơn).

Mục đích
Làm tròn một số đến số nguyên lẻ tiếp theo

Giá trị trả lại
Một số làm tròn.

Cú pháp
= ODD (số)
Tranh luận
  • con số – Số làm tròn đến một số nguyên lẻ.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm ODD luôn làm tròn đến số nguyên lẻ tiếp theo, bỏ qua số nguyên chẵn trên đường đi.

Lưu ý nếu bạn đang sử dụng ODD với các số âm, các giá trị được làm tròn từ 0, vì vậy chúng thực sự trở nên âm hơn.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-odd-function