Hàm PI trong Excel
Hàm PI trong Excel

Tóm lược

Hàm PI trong Excel trả về giá trị của hằng số hình học π (pi). Giá trị đại diện cho một nửa vòng quay trong hệ thống góc radian. Hằng số xuất hiện trong nhiều công thức liên quan đến hình tròn, chẳng hạn như diện tích hình tròn.

Mục đích
Nhận giá trị của π

Giá trị trả lại
3,14159265358979

Cú pháp
= PI ()
Tranh luận
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm PI trả về giá trị của π (pi) chính xác đến 15 chữ số. Giá trị của π đại diện cho một nửa lần lượt radian và xuất hiện trong nhiều công thức liên quan đến vòng tròn.

=PI() // Returns 3.14159265358979

Ví dụ 1

Hằng số π xuất hiện trong nhiều công thức toán học liên quan đến đường tròn. Công thức cho chu vi của một vòng tròn là 2πr. Với bán kính là 3, công thức tương tự trong Excel là:

=2*PI()*3 // circumference of circle, r=3

Ví dụ số 2

Diện tích được bao bởi một hình tròn có bán kính (r) được xác định theo công thức sau: πr2. Với bán kính trong ô A1, cùng một công thức trong Excel với hàm PI () là:

=PI()*A1^2

Ví dụ # 3

Để chuyển đổi một góc đo bằng radian về π, Hàm DEGREES có thể được sử dụng để có được góc tương ứng theo độ:

=DEGREES(PI()) // Returns 180°
=DEGREES(2*PI()) // Returns 360°

Xem wumbo.net để được giải thích chi tiết hơn về các khái niệm và công thức toán học chính.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-pi-function