Hàm PMT trong Excel
Hàm PMT trong Excel

Tóm lược
Hàm PMT trong Excel là một hàm tài chính trả về khoản thanh toán định kỳ cho một khoản vay. Bạn có thể sử dụng chức năng PMT để tính toán các khoản thanh toán cho một khoản vay, với số tiền vay, số kỳ hạn và lãi suất.

Mục đích
Nhận khoản thanh toán định kỳ cho một khoản vay

Giá trị trả lại
thanh toán khoản vay dưới dạng một số

Cú pháp
= PMT (tỷ lệ, nper, pv, [fv], [type])
Tranh luận
  • tỷ lệ – Lãi suất của khoản vay.
  • nper – Tổng số lần thanh toán cho khoản vay.
  • pv – Giá trị hiện tại, hoặc tổng giá trị của tất cả các khoản thanh toán khoản vay ngay bây giờ.
  • fv – [optional] Giá trị tương lai, hoặc số dư tiền mặt bạn muốn sau khi thanh toán cuối cùng được thực hiện. Mặc định là 0 (không).
  • kiểu – [optional] Khi các khoản thanh toán đến hạn. 0 = cuối kỳ. 1 = đầu kỳ. Mặc định là 0.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm PMT có thể được sử dụng để tìm ra các khoản thanh toán trong tương lai cho một khoản vay, giả sử các khoản thanh toán không đổi và lãi suất không đổi. Ví dụ: nếu bạn đang vay 10.000 đô la trong khoản vay 24 tháng với lãi suất hàng năm là 8 phần trăm, PMT có thể cho bạn biết khoản thanh toán hàng tháng của bạn là bao nhiêu và số tiền gốc và lãi bạn phải trả mỗi tháng.

Ghi chú:

  • Khoản thanh toán do PMT trả lại bao gồm tiền gốc và tiền lãi nhưng sẽ không bao gồm bất kỳ khoản thuế, khoản thanh toán dự trữ hoặc phí nào.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn nhất quán với các đơn vị bạn cung cấp cho tỷ lệ và nper. Nếu bạn thanh toán hàng tháng cho khoản vay ba năm với lãi suất hàng năm là 12 phần trăm, hãy sử dụng 12% / 12 cho lãi suất và 3 * 12 cho nper. Đối với các khoản thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12 phần trăm cho tỷ lệ và 3 cho nper.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-pmt-function