Hàm QUARTILE.EXC trong Excel
Hàm QUARTILE.EXC trong Excel

Tóm lược

Hàm QUARTILE.EXC trong Excel trả về phần tư cho một tập dữ liệu nhất định. QUARTILE.EXC có thể trả về, phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai và phần tư thứ ba.

Mục đích
Nhận phần tư trong tập dữ liệu

Giá trị trả lại
Giá trị cho phần tư được yêu cầu

Cú pháp
= QUARTILE.EXC (mảng, phần tư)
Tranh luận
  • mảng – Một tham chiếu chứa dữ liệu để phân tích.
  • quart – Giá trị phần tư cần trả về, 1-3.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm QUARTILE.EXC để lấy phần tư cho một tập dữ liệu nhất định. QUARTILE.EXC nhận hai đối số, mảng chứa dữ liệu số để phân tích và quart, cho biết giá trị phần tư nào sẽ trả về. Hàm QUARTILE.EXC chấp nhận 3 giá trị cho quart đối số, như được hiển thị trong bảng dưới đây.

Quart Giá trị trả lại
1 Phần tư đầu tiên – phần trăm thứ 25
2 Giá trị trung bình – phân vị thứ 50
3 Phần tư thứ ba – phần trăm thứ 75

QUARTILE.INC so với QUARTILE.EXC

Phần trăm có thể được định nghĩa là “lớn hơn hoặc bằng” (bao gồm) hoặc “lớn hơn” (loại trừ). Các QUARTILE.INC hàm được bao hàm và có hành vi “lớn hơn hoặc bằng”. QUARTILE.EXC là độc quyền và có hành vi “lớn hơn”. Màn hình bên dưới cho thấy cách QUARTILE.INC và QUARTILE.EXC trả về các kết quả khác nhau cho cùng một dữ liệu. Lưu ý QUARTILE.EXC không thể được sử dụng để nhận giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất như QUARTILE.INC.

QUARTILE.inc so với QUARTILE.exc

Lưu ý: Bắt đầu với Excel 2010, các hàm QUARTILE.EXC và QUARTILE.INC thay thế Hàm QUARTILE, hiện được phân loại là chức năng tương thích.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-quartile.exc-function