Hàm QUOTIENT trong Excel
Hàm QUOTIENT trong Excel

Tóm lược
Hàm QUOTIENT trong Excel trả về kết quả của phép chia số nguyên mà không có phần dư.

Mục đích
Trả về thương số mà không có phần dư.

Giá trị trả lại
Số nguyên

Cú pháp
= QUOTIENT (tử số, mẫu số)
Tranh luận
  • tử số – Một số. Số lượng được chia.
  • mẫu số – Một số. Số chia.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
Đối với phép chia có phần dư, hãy sử dụng toán tử chia “https://exceljet.net/”.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-quotient-function