Hàm ROWS trong Excel
Hàm ROWS trong Excel

Tóm lược

Hàm ROWS trong Excel trả về số hàng trong một tham chiếu nhất định. Ví dụ: ROWS (A1: A3) trả về 3, vì phạm vi A1: A3 chứa 3 hàng.

Mục đích
Lấy số hàng trong một mảng hoặc tham chiếu.

Giá trị trả lại
Số hàng

Cú pháp
= ROWS (mảng)
Tranh luận
  • mảng – Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm ROWS để nhận số lượng hàng cho một tham chiếu hoặc phạm vi nhất định. Ví dụ: có 10 hàng trong phạm vi A1: A10, vì vậy:

=ROWS(A1:A10) // returns 10

Phạm vi B1: D5 chứa 5 hàng:

=ROWS(B1:D5) // returns 5

Bạn cũng có thể sử dụng hàm ROWS để tính số hàng cho một mảng hằng số:

=ROWS({1;2;3}) // returns 3

Ghi chú

  • Mảng có thể là một dải ô hoặc một tham chiếu đến một nhóm ô liền kề.
  • Mảng có thể là một hằng số mảng hoặc một mảng được tạo bởi một công thức khác.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-rows-function