Hàm RRI trong Excel
Hàm RRI trong Excel

Tóm lược

Hàm RRI trong Excel trả về lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư. Bạn có thể sử dụng RRI để tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) trong Excel.

Mục đích
Nhận lãi suất tương đương để tăng trưởng

Giá trị trả lại
Lãi suất tính toán

Cú pháp
= RRI (nper, pv, fv)
Tranh luận
  • nper – Số tiết.
  • pv – Giá trị hiện tại của khoản đầu tư.
  • fv – Giá trị tương lai của khoản đầu tư.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm RRI trả về một mức lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư. Ví dụ: để sử dụng RRI để tính lãi kép hàng năm tương đương cho khoản đầu tư 1000 trị giá 1200 sau năm năm, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

=RRI(5,1000,1200) // returns 0.037137289

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G6 là:

=RRI(B11,C6,C11)

https://exceljet.net/excel-functions/excel-rri-function