Hàm SECOND trong Excel
Hàm SECOND trong Excel

Tóm lược

Hàm SECOND trong Excel trả về thành phần thứ hai của thời gian dưới dạng một số trong khoảng từ 0-59. Ví dụ: với thời gian là 9:10:15 sáng, giây sẽ trả về 15. Bạn có thể sử dụng hàm SECOND để trích xuất giây thứ hai vào một ô hoặc cung cấp kết quả vào một công thức khác, như Hàm TIME.

Mục đích
Lấy số thứ hai dưới dạng số (0-59) từ một thời gian

Giá trị trả lại
Một số từ 0 đến 59

Cú pháp
= SECOND (serial_number)
Tranh luận
  • serial_number – Thời gian hợp lệ ở định dạng Excel nhận dạng.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Thời gian có thể được cung cấp dưới dạng văn bản (ví dụ: “7:45 PM”) hoặc dưới dạng số thập phân (ví dụ: 0,5, tương đương với 12:00 PM).

Excel lưu trữ ngày và giờ dưới dạng số sê-ri. Ví dụ: ngày 1 tháng 1 năm 2000 12:00 CH bằng số sê-ri 32526,5 trong Excel. Để kiểm tra xem Excel có nhận dạng chính xác ngày hoặc giờ hay không, bạn có thể tạm thời định dạng ngày dưới dạng số.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-second-function