Hàm SEQUENCE trong Excel
Hàm SEQUENCE trong Excel

Tóm lược

Hàm SEQUENCE trong Excel tạo danh sách các số liên tiếp trong một mảng. Mảng có thể là một chiều hoặc hai chiều. Giá trị bắt đầu và bước là các đối số.

Mục đích
Nhận mảng danh sách các số tuần tự

Giá trị trả lại
Mảng giá trị tuần tự

Cú pháp
= SEQUENCE (hàng, [columns], [start], [step])
Tranh luận
  • hàng – Số hàng cần trả lại.
  • cột – [optional] Số cột để trả về.
  • khởi đầu – [optional] Giá trị bắt đầu (mặc định là 1).
  • bươc – [optional] Tăng giữa mỗi giá trị (mặc định là 1).
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SEQUENCE trong Excel tạo danh sách các số liên tiếp trong một mảng. Mảng có thể là một chiều hoặc hai chiều, được điều khiển bởi hàngcột tranh luận. Khởi đầubươc (gia tăng) giá trị cũng được cung cấp dưới dạng đối số. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong B4 là:

=SEQUENCE(10,5,0,3)

Với cấu hình này, SEQUENCE trả về một mảng các số liên tiếp, 10 hàng x 5 cột, bắt đầu từ 0 và tăng dần 3. Kết quả là 50 số bắt đầu từ 0 và kết thúc là 147, như được hiển thị trong màn hình.

Để trả về 10 số trong một cột, bắt đầu từ -5 và kết thúc bằng 5, tăng dần 1:

=SEQUENCE(10,1,-5,1)

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sequence-function