Hàm SHEETS trong Excel
Hàm SHEETS trong Excel

Tóm lược

Hàm SHEETS trong Excel trả về tổng số trang tính trong một tham chiếu nhất định. Khi không có đối số nào được cung cấp SHEETS trả về tổng số trang tính trong sổ làm việc.

Mục đích
Nhận số tờ trong một tài liệu tham khảo

Giá trị trả lại
Số tờ

Cú pháp
= SHEETS ([reference])
Tranh luận
  • tài liệu tham khảo – [optional] Tham chiếu Excel hợp lệ.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm SHEETS để lấy tổng số trang tính trong một tham chiếu nhất định. Khi không có đối số nào được cung cấp, SHEETS trả về tổng số trang tính trong sổ làm việc. Hàm SHEETS bao gồm các trang tính ẩn.

Ví dụ: trong sổ làm việc có 3 trang tính, công thức sau sẽ trả về 3:

=SHEETS()

Trang tính cũng có thể được sử dụng để báo cáo số lượng trang tính trong tham chiếu 3D. Ví dụ: công thức sau sẽ trả về 2:

=SHEETS(Sheet1:Sheet2!A1)

Ghi chú

  • Nếu tài liệu tham khảo bị bỏ qua, SHEETS trả về tổng số trang tính trong sổ làm việc
  • Hàm SHEETS bao gồm các trang tính ẩn trong bộ đếm
  • SHEETS sẽ báo cáo số lượng trang tính ở dạng tham chiếu 3D
  • SHEET báo cáo mục lục của một trang tính, hàm SHEETS báo cáo số tờ trong một tài liệu tham khảo

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sheets-function