Hàm SIGN trong Excel
Hàm SIGN trong Excel

Tóm lược

Hàm SIGN trong Excel trả về dấu của một số là +1, -1 hoặc 0. Nếu số dương, hàm SIGN trả về 1. Nếu số âm, dấu trả về -1. Nếu số bằng 0, SIGN trả về 0.

Mục đích
Nhận ký hiệu của một số

Giá trị trả lại
Một nếu tích cực. Phủ định một nếu âm. Zero nếu không.

Cú pháp
= SIGN (số)
Tranh luận
  • con số – Số có dấu.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Nếu số nằm trong khoảng (-∞, 0) SIGN (số) sẽ trả về -1.
  • Nếu số bằng 0 SIGN (số) sẽ trả về 0.
  • Nếu số nằm trong khoảng (0, ∞) (số) SIGN sẽ trả về 1.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sign-function