Hàm SLN trong Excel
Hàm SLN trong Excel

Tóm lược

Hàm SLN trong Excel trả về khấu hao của tài sản trong một khoảng thời gian, được tính bằng phương pháp đường thẳng. Khấu hao được tính toán dựa trên nguyên giá tài sản ban đầu, giá trị còn lại và số kỳ tài sản được khấu hao.

Mục đích
Khấu hao – đường thẳng

Giá trị trả lại
Khấu hao trong thời gian nhất định

Cú pháp
= SLN (chi phí, cứu hộ, tuổi thọ)
Tranh luận
  • Giá cả – Nguyên giá ban đầu của tài sản.
  • cứu hộ – Giá trị tài sản cuối kỳ khấu hao.
  • đời sống – Các khoảng thời gian tài sản được khấu hao.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SLN trong Excel trả về khấu hao của tài sản trong một khoảng thời gian, được tính bằng phương pháp đường thẳng. Khấu hao được tính toán dựa trên nguyên giá tài sản ban đầu, giá trị còn lại và số kỳ tài sản được khấu hao.

Ví dụ: đối với một tài sản có chi phí ban đầu là 10.000 đô la, thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm và giá trị còn lại là 2.000 đô la:

=SLN(10000,2000,5) // returns $1600

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C6, được sao chép xuống, là:

=SLN(cost,salvage,life)

Ở đâu phạm vi được đặt tên được định nghĩa như sau:

cost = G4
salvage = G5
life = G6

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sln-function