Hàm SLOPE trong Excel
Hàm SLOPE trong Excel

Tóm lược
Hàm SLOPE trong Excel trả về độ dốc của đường hồi quy dựa trên các giá trị y đã biết và giá trị x đã biết. Đường hồi quy là đường “phù hợp nhất” dựa trên các điểm dữ liệu đã biết.

Mục đích
Nhận độ dốc của đường hồi quy tuyến tính

Giá trị trả lại
Độ dốc được tính toán dưới dạng một số

Cú pháp
= SLOPE (đã biết, đã biết_xs)
Tranh luận
  • known_ys – Một mảng hoặc dải điểm dữ liệu số (giá trị phụ thuộc).
  • known_xs – Một mảng hoặc dải điểm dữ liệu số (giá trị độc lập).
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SLOPE trả về độ dốc của đường hồi quy dựa trên các giá trị y đã biết và giá trị x đã biết. Đường hồi quy là đường “phù hợp nhất” dựa trên các điểm dữ liệu đã biết.

Độ dốc của một đoạn thẳng là thước đo độ dốc. Về mặt toán học, độ dốc được tính là “tăng khi chạy”, hoặc thay đổi theo y so với thay đổi x. Ví dụ, nếu một đường thẳng có hệ số góc 2/1 (2), thì nếu y tăng 2 đơn vị, x tăng 1 đơn vị.

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:

=SLOPE(B5:B9,C5:C9) // returns -2

Công thức này trả về -2, dựa trên known_ys trong C5: C9 và known_xs trong B5: B9.

Phương trình

Trong thống kê, một đường vừa vặn nhất thường không nằm chính xác trên các điểm x và y đã biết. Phương trình được sử dụng bởi hàm SLOPE trong Excel dựa trên giá trị trung bình của x và y đã biết:

Đối với ví dụ được hiển thị, công thức này có thể được tạo lại theo cách thủ công như sau:

=SUM((B5:B9-AVERAGE(B5:B9))*(C5:C9-AVERAGE(C5:C9)))/SUM((B5:B9-AVERAGE(B5:B9))^2)

Kết quả được tính toán từ hàm SLOPE và công thức thủ công là giống nhau.

Ghi chú

  • Nếu chỉ có một tập hợp điểm, SLOPE sẽ trả về # DIV / 0!
  • Nếu số lượng y đã biết khác với số lượng_xã đã biết, hàm SLOPE trả về # N / A

https://exceljet.net/excel-functions/excel-slope-function